BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LƯ GIÁO DỤC

 

THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC THI THĂNG HẠNG GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II), GIẢNG VIÊN CAO CẤP (HẠNG I) NĂM 2017

Số TT

Nội dung

Tải

1

Công văn số 3847/BGDĐT-NGCBQLGD

 

2

Phụ lục kèm theo công văn 3847 (mẫu 4a, 4b)

3

Danh sách tổng hợp thi thăng hạng giảng viên đăng kư năm 2016 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

4

Danh sách tổng hợp thi thăng hạng giảng viên đăng kư năm 2016 gửi các địa phương

5

Danh sách tổng hợp thi thăng hạng giảng viên đăng kư năm 2016 gửi các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

TÀI LIỆU TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN

VỀ GIỚI VÀ B̀NH ĐẲNG GIỚI 

 

Số TT

Tên tài liệu (Nhấn vàobiểu tượng  để xem nội dung)

Tải

1

Giới thiệu về nội dung tập huấn   

Tải toàn bộ tài liệu

2

Modul 1:

Bài 1: Các kiến thức cơ bản về giới      

Bài 2: Các Khung pháp lư về b́nh đẳng giới

Bài 3: Các vấn đề về giới trong giáo dục

3

Modul 2:

Bài 1: Một số vấn đề chung đáp ứng giới trong giáo dục học sinh THCS, THPT      

Bài 2: Thúc đẩy  sự tham gia của HS nữ trong lĩnh vực STEM

 Bài 3: Lồng ghép giới trong GD UPBĐKHGNRRTT và bảo tồn đa dạng sinh học        

Bài 4: LGG trong giáo dục SK TD, SKSS và pḥng chống HIV/AIDS     

Bài 5:   Bạo lực học đường trên cơ sở giới

4

Modul 3:

Bài 1: Đo lường sự thân thiện về giới trong trường học      

Bài 2:  Lồng ghép giới trong quản lư giáo dục của nhà trường

Bài 3: Một số hoạt động thúc đẩy b́nh đẳng giới trong nhà trường        

 

 

 

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

(Mật khẩu truy cập vào tài liệu là: 123456)

 

Số TT

Tên tài liệu

Tải

1

Tài liệu ngành học mầm non

2

Tài liệu tiểu học

3

Tài liệu THCS

4

Tài liệu THPT

5

Tài liệu GDTX